اطلاعیه 2- قابل توجه دانشجویان جدید الورود

:::

اطلاعیه 2- قابل توجه دانشجویان جدید الورود

 

با عرض تبریک شروع سال تحصیلی ، به استحضار می رساند به سبب افتتاح ساختمان جدید دانشکده ، سال تحصیلی از تاریخ 5 مهر ماه آغاز
 می گردد. طبق برنامه روز شروع کلاسها مراجعه و  برنامه زمانبندی را از آموزش دریافت نمایید.

رشته حقوق : شنبه 5 مهر  8 صبح (مقدمه علم حقوق)                                                   

رشته فقه و حقوق اسلامی: شنبه 5 مهر  8 صبح ( زبان پیش 1)

رشته علوم تربیتی (دبستان ) : شنبه 5 مهر  8 صبح (کلیات اقتصاد)                                            

رشته علوم تربیتی (مدیریت آموزشی) شنبه 5 مهر  8 صبح (مبانی جامعه شناسی)

رشته مشاوره  شنبه 5 مهر  10 صبح (زبان پیش 1 )

رشته روانشناسی ( دو گروه ): برنامه تا  اول مهر در سایت می باشد.