هدیه کانون دانش آموختگان در اردوی مشهد

:::

 

طی برنامه ای مدیر کانون، کارت پستال هایی را به رسم یادبود به دانش آموزان پیش دانشگاهی و سوم دبیرستان که در سفر مشهد بودند؛ اهدا نمود.

در این کارت ها، از سویی به معرفی کانون پرداخته و از سویی دیگر نویدبخش ادامه اینگونه سفرها در کانون دانش آموختگان بود.