معرفی رشته های دانشگاهی در پیش دانشگاهی رفاه توسط دانش آموختگان

:::

معرفی رشته های دانشگاهی در پیش دانشگاهی رفاه توسط دانش آموختگان

اسفندماه 95

معرفي رشته مهندسي IT توسط سركار خانم مهندس فاطمه دبيران فارغ التحصيل سال٨٣كارشناس ارشد ITدانشگاه شريف صورت گرفت.

 ونیز  معرفي رشته ميكروبيولوژي توسط خانم زينب شوندي فارغ التحصيل سال٨١كارشناس ارشد ميكروبيولوژي دانشگاه تهران ومعرفي رشته راهنمايي و مشاوره توسط خانم سحر غفوري فارغ التحصيل سال ٨٨ كارشناس ارشد مشاوره دانشگاه تهران  در پيش دانشگاهي رفاه  برگزار گردید.