اردوی اوشان

:::

اردوی اوشان

اردوهای تابستانه کانون دانش آموختگان رفاه  در تاریخهای 22 تیرماه – 5 و 19 مردادماه – 8 شهریور ماه   در اردوگاه اوشان  با حضور پر شور دانش آموختگان برگزار شد.

در این اردوها حدود 600 نفر از دانش آموختگان شرکت نمودند.