برگزاری جشنواره تابستانی در مرداد ماه 96

:::

جشنواره تابستانی کانون شامل دوره های سوزن دوزی،ویترای،دوخت چادر،دوخت دامن و خوشنویسی در مرداد ماه برگزار شد.