سفر زيارتي مشهد مقدس

:::

پنجمین سفر زيارتي مشهد مقدس

سفر زيارتي مشهد مقدس در تاریخ هشتم تا يازدهم شهريور ماه همزمان با روزعرفه و عيدسعيد قربان برای دانش آموختگان رفاه  برگزار شد.

این سفر با حضور 40 نفر از دانش آموختگان در تاریخ مذکور با قطار سبز در هتل کوثر واقع در خیابان عیدگاه برگزار شد.