برگزاری دوره آموزش زبان انگلیسی به روش نوین

:::

برگزاری دوره آموزش زبان انگلیسی به روش نوین

کانون دانش آموختگان با همکاری موسسه زبان رفاه آموزش دوره مبندی به شیوه نوین بصورت شنیداری- دیداری از طریق بازی و داستان برای عزیزان 5 تا 7 سال را  برگزار نمود.