مدرسه خانم بوستان در سيستان و بلوچستان

:::

 مدرسه  خانم بوستان  در سيستان و بلوچستان  

مدرسه  ای با نام خانم بوستان در سيستان و بلوچستان  تأسیس شد.

این مدرسه بر اساس وصیت نامه مرحومه خانم بوستان از ارثیه باقیمانده ایشان در روستای محروم کارگاه به صورت شبانه روزی تأسیس شد.