اردوی اوشان مخصوص دوره بیست و یک

:::

 اردوی اوشان مخصوص دوره بیست و یک

اردوی اوشان مخصوص دوره بیست و یک در تاریخ 30 فروردین ماه 97 برگزار شد.

این اردو که هدیه دانش آموختگی دوره بیست و یکی ها بود با حضور بیش از نیمی از ایشان برگزار شد.