اردوی اوشان مخصوص دوره بیست و دو

:::

اردوی اوشان مخصوص دوره بیست و دو

اردوی اوشان مخصوص دوره بیست و دو در تاریخ  6 اردیبهشت ماه 97 برگزار شد.

این اردو که هدیه دانش آموختگی دوره بیست و دویی ها بود با حضور بیش از نیمی از ایشان برگزار شد.