همایش معرفي رشته هاي دانشگاهي 97

:::

همایش معرفي رشته هاي دانشگاهي 

همايش معرفي و انتخاب رشته توسط دانش آموختگان رفاه در روزيكشنبه مورخ 14/5/97 ساعت١٢-٨:٣٠ برگزار گردید.

 معرفی  رشته های دانشگاهی توسط دانش آموختگان  برجسته دانشگاهی  و با سخنرانی مشاور پیش دانشگاهی رفاه سرکار خانم خیاط در روز یکشنبه 14 مردادماه 97 برای دانش آموختگان دوره بیست و سه برگزار گردید.

  خانم دکتر خواجه پیری دانش آموخته داروسازی دانشگاه تهران ،خانم دکتر بیات دانش آموخته پزشکی دانشگاه شهید بهشتی وخانم بنگاله ارشد نانوتکنولوژی  دانش آموخته دانشگاه ایران به معرفی  رشته های خود برای دانش آموزان رشته علوم تجربی پرداختند.

 

خانم دبیران ارشد مهندسی کامپیوتر دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف ، خانم دکتر قاسمی نراقی دکترای بیوتکنولوژی  دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف وخانم مقدس پور ارشد صنایع  دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت به معرفی  رشته های خود برای دانش آموزان رشته ریاضی  پرداختند.

  

همچنین  خانم دلجو  ارشد حقوق دانش آموخته  دانشگاه امام صادق(ع)، خانم اکبری ارشد  روانشناسی  دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی، خانم شریفی  ارشد علوم ارتباطات دانش آموخته دانشگاه تهران

و خانم بختیاری،ارشد علوم اجتماعی  دانش آموخته دانشگاه تهران به معرفی  رشته های خود برای دانش آموزان رشته علوم انسانی  پرداختند.