اردوی اوشان تابستان97

:::

اردوی اوشان

اردوهای تابستانه کانون دانش آموختگان رفاه   در تاریخهای  14 و 21 تیرماه – 4 و 18مرداد   در اردوگاه اوشان  با حضور پر شور دانش آموختگان برگزار شد.

در این اردوها حدود 500 نفر از دانش آموختگان شرکت کردند.