دوره تربیت مربی عربی

:::

اولین جلسه دوره تربت مربی عربی با همکاری گروه الوان و اضواء زیر نظر کانون دانش آموختگان رفاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد فرهنگی رفاه؛ اولین جلسه دوره تربت مربی عربی با همکاری گروه الوان و اضواء زیر نظر کانون دانش آموختگان رفاه  در تاریخ 2/3/94 برگزار شد.

بنا براین گزارش؛ مدرس این دوره سرکارخانم وجدانی می باشد واین برنامه تا 26/3/94 ادامه خواهد داشت.

شایان ذکر است در پایان این دوره  به شرکت کنندگان گواهی ارائه خواهد شد وکسانی که این دوره را با موفقیت طی کنند تحت عنوان مربی عربی به مدارس برتر تهران معرفی می گردند.