برگزاری جلسه آموزش خانواده با عنوان امنیت روان در عصر دیجیتال

:::

بعد از ظهر روز سه شنبه سوم اردیبهشت ماه جلسه آموزش خانواده هنرستان و دبیرستان رفاه با عنوان امنیت روان در عصر دیجیتال با سخنرانی جناب آقای دکتر محمد علی شامانی برگزار گردید.

ایشان در این سخنرانی بیان داشتند که ابتدا باید بدانیم امر تربیت بسیار بزرگ تر از آن است که فقط به معلمان و مدرسه سپرده شود.تربیت یک کل است که کمترین آن مدرسه است.جهان در حال پوست اندازی است و رسانه های کنونی کمک می کنند که زودتر از همیشه این تغییر رخ دهد اما از آنجا که ما آمادگی آن را نداریم با آن مقابله می کنیم.فضای مجازی فضایی حقیقی است.نگرانی و دغدغه والدین فرصت کافی برای شناخت این فضا در اختیارشان نگذاشته و از آنجا که خود ما محتاط تربیت شدیم از روبه رو شدن با این فضا می هراسیم.از بهترین راه کار ها این است که وقت حضور خود را برای بچه ها بیشتر کنید و بدانید که تکنولوژی برای تخریب نیامده.نسل امروز از همیشه تنها تر است و بیش از همیشه نیاز به گفتگوهای صمیمانه دارد.