فستیوال ساخت دیگشنری دست ساز

:::

پروژه ساخت دیگشنری شخصی پایه های چهارم تا ششم در دبستان رفاه در ترم اول برگزار گردید .زبان آموزان طریقه استفاده از دیگشنری  تصویری را فرا گرفتند ومجموعه ای را  برای واژگان خود ساختند .