آشنایی با اعضای بدن

:::

 

 آشنایی زبان آموزان  با اعضای بدن در کلاس زبان...
 همچنین دختران ما با انجام دادن کاربرگ، دیدن فیلم و خواندن شعر، ساعت خوشی را با معلمان خود گذراندند.