گرد همایی سوپر وایزرها

:::

موسسه زبان رفاه  هر ماه جهت هماهنگی در روشهای تدریس وبرنامه های اجرایی و برگزاری فستیوال زبان انگلیسی در کلیه مقاطع جلسات سوپر وایزرهای محترم را برگزار میکند.