آغاز ثبت نام ترم جدید موسسه زبان رفاه

:::

آموزشگاه زبان رفاه درنظر دارداز تاریخ 93/11/25  الی  93/11/30 ثبت نام زبان آموزان را آغاز نماید در این دوره از همه علاقمندان در تاریخ مذکور دعوت به  ثبت نام می شود لازم به ذکر است جهت تعیین سطح زبان آموزان جدید الورود با شماره های موسسه زبان رفاه تماس به عمل آید.