مانور سراسری زلزله

:::

در روز 8 آذر ماه، مانور زلزله در دبیرستان دخترانه رفاه برگزار شد.

از اهداف برگزاری این مانور، آشنایی دانش آموزان با اقدامات قبل، حین و بعد از زلزله بود.

در این مانور دانش آموزان آموختند در لحظات اولیه پس از وقوع زلزله ضمن حفظ خونسردی با انتخاب یک موقعیت مناسب، خود را در مقابل آسیبها حفظ کنند.

 

زلزله

زلزله