موفقیت در مسابقه والیبال

:::

دانش آموزان والیبالیست دبیرستان رفاه بار دیگر افتخار آفریدند. تیم های والیبال دوره اول و دوره دوم هر کدام به طور جداگانه در مصاف با تیم های سایر دبیرستان های منطقه در بازی های پی در پی، حریف های خود را یکی یکی پشت سر گذاشته و موفق به کسب مقام های درخشان شدند.

موفقیت های پی در پی دانش آموزان دبیرستان دوره اول و دوره دوم رفاه را در مسابقات والیبال منطقه 12 تهران  تبریک عرض می نماییم.