برگزاری بازارچه خیریه توسط دانش آموزان

:::

چه زیباست وقتی دستان یاری دخترانمان نیکوکاری و همدلی را شادمانه جشن می گیرند و مهرشان را تقدیم آنانی می کنند که چشم به راه دوخته اند.

به همت دانش آموزان دوره اول و دوم دبیرستان دخترانه رفاه، بازارچه خیریه ای در حیاط برپا شد و شور و حال خاصی را به فضای مدرسه بخشید.

* تمام درآمد حاصل از فروش هر غرفه به خیریه مورد اعتماد تعلق می گیرد.

بازارچه خیریهبازارچه خیریه

بازارچه خیریه به همت دانش آموزان دوره اول

بازارچه خیریهبازارچه خیریه

بازارچه خیریه به همت دانش آموزان دوره دوم