سفره هفت سین مدرسه

:::

زلال ترین شبنم شادی و خنده را همیشه بر لبانت آرزو داریم نه برای امروزت، بلکه برای فردای هر روزتان...

دلتان به نور لطف خدا منور، مشام جانتان به شمیم بهار معطر لطف روزگار برایتان مقرر، نوروزتان با شادی و صفا

عیدتان مبارک 

خانواده دبیرستان رفاه در کنار سفره هفت سین مدرسه عکس یادگاری گرفتند.

norooz98

 

Norooz98

norooz98

norooz98

norooz98

norooz98

norooz98