اردوهای بهاری

:::

اردوی علمی تفریحی باغ گیاهشناسی با هدف استفاده از فضای اردیبهشتی طبیعت و بازدید از گونه های گیاهی متنوع در اقلیم های مختلف برای دانش آموزان پایه یازدهم برگزار گردید.

اردیبهشت که می شود هوای بهار در اردوگاه اوشان منتظر هیاهوی دختران برای استفاده از طبیعت سبز و دلربایش می شود. بدین سبب اردوی تفریحی اوشان برای دانش آموزان پایه های دهم و نهم و هشتم و هفتم در روزهای جداگانه برگزار گردید.

تا فرصتی شود برای شروع آخرین تلاش در راه رسیدن به موفقیت!

 

ویژه برنامه اردوی اوشان پایه دهم

وقتی قرار می شود بچه ها مهارت حل مسئله را با انجام سه عمل انجام دهند:

نقاشی با پا،

انجام حرکت تعادلی و بالاخره

دادن راهکار برای دغدغه های دوستانشان

و در نهایت

رسیدن به اینکه این دنیای رنگارنگی که خدا خلق کرده هم راحتی دارد مثل خوردن ژله

و هم سختی دارد مثل خوردن آب نبات

هر دو مرا به مقصد می رساند اما هر کدام با سبک خود ....

پس باید خود را بشناسیم و باور کنیم که می توانیم.

 اردوی بهاریاردوی بهاری

اردوی بهاریاردوی بهاری

اردوی بهاریاردوی بهاری

اردوی بهاریاردوی بهاری

اردوی بهاریاردوی بهاری