همایش سی وهشتمین بهارانقلاب اسلامی

:::

 

 

 

تربیت باید متناسب با زمان باشد 

به گزارش روابط عمومی بنیاد فرهنگی رفاه، آقای شاه منصوری مدیرمنطقه درهمایش سی وهشتمین بهارانقلاب اسلامی درسالن رفاه منطقه درراستای تحقق سند تحول بنیادین آموزش وپرورش بیان داشت هدف اصلی سند بردومحورسعادت وسلامت دانش آموز بنا شده همانطورکه خداوند برای هدایت انسانها جانشین معرفی کرده وجانشینان باید جلوه ای از خصلت های الهی راداشته باشند این ویژگی ها وجلوه ها تاحدودی درذات انسانها نهاده شده است که ماباید آنها راتقویت وعملیاتی نمائیم ، دانش آموزان دارای صفات متفاوتی هستند وویژگی اصلی تفاوتهای فردی آنهاست ، شناخت استعدادهای دانش آموزان ، آموزش های ادراکی ، روابط انسانی ، مدیر ، معلم ، مدرسه و... جایی است که آموزش درآن اتفاق می افتد معلمان الگوی دانش آموزان هستند ، آموزش وپرورش فعلی ماآموزش محوراست ماباید درکنارآموزش به پرورش توجه جدی داشته باشیم ، روحیه مشارکت پذیری کاری است ک باید درآینده دنبال کنیم چیزی که جمع به نتیجه می رسد کارگروهی است وجواب می دهد ، تربیت متناسب با زمان باشد مربیان هم باید متناسب با آگاهی ونیازدانش آموزان پیش بروند ومفاهیم باید تازگی داشته باشد تاسراغ فضاهای مجازی نروند راهکارهای عملیاتی برای دانش آموزان داشته باشیم همه باید با هم تعامل داشته باشیم وبه آموزش کمک کنیم ازویژگی های سازمان یادگیرنده برنامه محوربودن ، نگرش سیستمی داشتن و... می باشد  

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی