برنامه های سالن ها

:::
زمان های رزرو شده :
 
 
4 مهر 1395 / رزرو
 
5 مهر 1395 / ساعت 10:30 الی 12 / پیش دبستان دخترانه رفاه
 
9 مهر 1395 / ساعت 8 الی 12 / دانشکده رفاه
 
10 مهر 1395 / هنرستان رفاه
 
18 مهر 1395 / ساعت 10 الی 12 / دانشکده رفاه
 
22 آذر1395 / پیش دبستان دخترانه رفاه
 
23 آذر1395 / دبستان دخترانه رفاه
 
24 آذر 1395/ هنرستان رفاه --- کنسل شد--
 
28 آذر 1395/ هنرستان رفاه 
 
2 دی 1395/ بنیاد فرهنگی رفاه