بازی با ریاضی همراه با مریم های سومی

:::

بازی ریاضی گل‌های مریم
تثبیت ضرب با بازی دوست داشتنی که معلمین برایشان طراحی کرده بودند... با شادی و دقت دخترانمان انجام شد.