بازدید از موزه ملک همراه با گل دختران سوم

:::

در صبح سرد و زمستانی، همراه با گل‌های مریم به بازدید از موزه‌ی ملک رفتیم.

 دخترانمان با انواع سکه در زمان‌های متفاوت تاریخی آشنا شدند.

 در ادامه‌، با ضرب سکه توسط یکی از دانش‌آموزان هیجان اردو بیشتر شد.

 با اجرای نمایش توسط راهنما، بچه‌ها با ناصرالدین شاه، میدان مشق و منطقه‌ی موزه آشنا شدند که اردوی بسیار خوبی را همراه هم‌تجربه کردیم.

با تشکر از مادرانی که ما را در این اردو همراهی کردند