ساخت گلدان های کاغذی همراه با شکوفه های کلاس اولی

:::

ساخت گلدون کاغذی برای به دست آوردن مهارت دست‌ورزی و تمرین کار باقیچی... 

 شکوفه‌ها با به کارگیری خلاقیت خود کاردستی‌های زیبایی ساختند.