آزمایشگاه نسترن های دومی

:::

 

#‌پایه‌ی_دوم


در این جلسه آزمایشگاه گل‌های نسترن

پس از ارائه‌ی تحقیقات، در مورد تاریخچه‌ی ایجاد نفت و سوخت‌های فسیلی و فراورده‌ها و فواید آن‌ها، در مورد دلیل به‌وجود آمدن صدا صحبت کردیم...