بازی و ریاضی همراه با نیلوفران چهارمی

:::

 


#پایه‌ی_چهارم

بازی و ریاضی

 در سه مرحله، فعالیت کلاس بازی و ریاضی را انجام دادیم.

 ابتدا ضرب چند رقم در چند رقم، جدولی را با دوستانمان تمرین کردیم و به عنوان یک روش آن را یاد گرفتیم.

 بازی مضرب‌ها را به شکل بازی کامپیوتری انجام دادیم.

 ضرب اعداد چند رقمی را به روش چینی یاد گرفتیم و به عنوان یکی از روش‌ها (مساحتی، فرایندی و...) استفاده می‌کنیم.