آموزش جمع و تفریق در پایه سوم

:::

  جمع و تفریق یک رقمی را در کلاس اول یاد گرفتیم...

 جمع و تفریق چند رقمی را هم بلدیم...

 و از امروز می‌دانیم که برای جمع کردن، راه‌های گسترده‌ای هم وجود دارد.