کار و فناوری پایه ششم

:::

 

 پودمان آشپزی

کیک‌های خوشمزه‌ی ما با روشی ساده آماده شدند و توسط دختران هنرمندمان با سلیقه تزیین شدند