زنگ بازی و ریاضی همراه با دختران کلاس چهارمی

:::

 

#پایه‌ی_چهارم


در زنگ بازی-ریاضی مشاهده کردیم، یاد گرفتیم و ساختیم؛

فرق بین مخروط و هرم

 فرق بین هرم سه وجهی و هرم چهار وجهی و بیشتر...

 ساخت انواع هرم و تبدیل آن به جعبه‌ی کادو و شکلهای دیگر...