دوره مباحث آموخته شده در کلاس بازی ریاضی پنجمی ها

:::


 دختران شقایق در ساعت بازی ریاضی به مرور مباحث قبلی در قالب بازی پرداخته و بسیار لذت بردند.