آموزش مفهوم قاعده و ارتفاع در کلاس ریاضی نیلوفران

:::

 

ریاضی، شناخت مفهوم قاعده و ارتفاع در چهارضلعی‌ها

با استفاده از کش و نی، چهارضلعی‌های متفاوتی ساختند و قاعده و ارتفاع‌ها را تشخیص داده و رسم کردند.