زنگ مهارتهای تصمیم گیری همراه با مریم های کلاس سومی

:::

 

#پایه‌ی_سوم

#واحد_مشاوره


 به نام خدای مهربان 

امروز مریم‌های باغ رفاه در زنگ مهارت‌های زندگی با «مهارت تصمیم گیری» آشنا شدند.

 سپس هر کدام در خصوص تصمیم مهم خودشان نقشه‌ی تصمیم‌گیری کشیدند.