جشنواره فارسی گل دختران پایه دوم

:::

 

#پایه‌ی_دوم


 جشنواره‌ی فارسی نسترن‌ها، از دو بخش جذاب تشکیل شده بود،

 بخش اول بازی با کارت کلمات، با هدف گسترش دایره‌ی واژگان، افزایش دقت و تمرکز و یافتن هم معنی و مخالف‌های هر واژه و

 بخش دوم، دختران پویا موضوعات اخلاقی را انتخاب کرده و با دوستان خود به همفکری پرداخته و نمایش نامه‌ای جذاب با توجه به آموخته‌های خود نوشتند.