ادامه دوخت و دوز سومی ها

:::


#پایه‌ی_سوم

در ادامه‌ی کدبانوگری
دختران پایه سوم بعد از آموزش دوخت و دوز امروز نحوه دوخت دکمه را تمرین کردیم.

 از این به بعد دکمه های خود را به دختران هنرمندمان بسپارید.