یادگیری سوره الرحمن همراه با دختران دومی

:::


#پایه‌ی_دوم

امروز با طنین صدای کودکانه‌تان که آیات سوره‌ی الرحمن را همخوانی می‌کردین، خدا را هزاران بار شکر کردیم از داشتن چنین دل‌های پاکی که در کنارمان داریم ....
دعایمان کنید دخترکانم