آموزش چوب خط همراه با شکوفه های دبستان دخترانه رفاه

:::


 آموزش و تمرین چوب خط با استفاده از پنج انگشت در پایه‌ی اول

چه زیبا می‌کشند بچه‌ها
با پنج انگشت خود تصویرها
یاد می‌گیرند شمارش را
با هر آنچه می‌شود پنج تا