کار چاپ همراه با مریم های گل در کلاس نقاشی

:::

کارگاه نقاشی 

موضوع: چاپ به وسیله درست کردن مهر

به این ترتیب که شکل مورد نظر را روی سیب‌زمینی درست کرده، اطراف آن را برش می‌دهیم و سپس آن را به رنگ آغشته کرده و روی برگه مشخص شده  چاپ می‌کنیم.