آشنایی گل دختران پایه دوم با میوه های قرآنی

:::

سلام و با آرزوی عاقبت بخیری و تندرستی در کنار عزیزانتان 
ما گل های نسترن، در این هفته در زنگ شیرین قرآن با میوه ها و حیواناتی که نام آنها در قرآن آمده است، آشنا شدیم و سپس با خمیر بازی هایمان شکل آنها را درست کردیم.